Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN VAN ASTO AMSTERDAM B.V. H.O.D.N. LEICHT AMSTERDAM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 63857286


Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden (“de Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
- Aanneming van werk: (af-)levering aan een aannemer/projectontwikkelaar, waaronder tevens is begrepen door Leicht Amsterdam te verrichten montage- en overig installatiewerk;
- Leicht Amsterdam: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Asto Amsterdam B.V., gevestigd te Rotterdam, handelend onder de naam Leicht Amsterdam;
- Opdrachtgever: iedere Rechtspersoon en iedere Particulier die met Leicht Amsterdam een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten;
- Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Leicht Amsterdam en Opdrachtgever betreffende door Leicht Amsterdam ten behoeve van Opdrachtgever te leveren Producten en tevens iedere (rechts-)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan;
- Particulier: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
- Producten: alle zaken en door Leicht Amsterdam te verrichten werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder mede zijn begrepen alle zaken die Leicht Amsterdam in dat kader van of namens Opdrachtgever onder zich heeft. Onder “Producten” worden ook onderdelen en toebehoren begrepen.
- Projectbouw: (af-)levering aan een Particulier of Rechtspersoon die met een aannemer/projectontwikkelaar heeft gecontracteerd in het kader van een project waarbij Leicht Amsterdam door de aannemer/projectontwikkelaar als leverancier is aangewezen;
- Rechtspersoon: iedere entiteit die naast de Particulier rechts- en handelingsbevoegd is als ware het een natuurlijk persoon;
- Uitvoering: de uitvoering van alle activiteiten die onderdeel zijn van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Voorwaarden van toepassing op iedere
(rechts-)betrekking tussen Leicht Amsterdam en Opdrachtgever.

2.2 Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden binden Leicht Amsterdam alleen, indien en voor zover deze afwijkingen schriftelijk door Leicht Amsterdam zijn bevestigd.

2.4 De Voorwaarden zijn mede opgesteld ten gunste van alle (rechts-)personen van wie Leicht Amsterdam zich bedient bij Uitvoering van de Overeenkomst.

2.5 In geval van strijdigheid tussen bepalingen van de Voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.6 De ongeldigheid, nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen -waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, offertes, prijslijsten en brochures- op welke wijze dan ook door of namens Leicht Amsterdam gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door Opdrachtgever. Herroeping door Leicht Amsterdam na aanvaarding door Opdrachtgever dient onverwijld na aanvaarding te geschieden.

3.2 De inhoud van de aanbieding is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, op door Leicht Amsterdam gedane metingen. Opdrachtgever is verplicht Leicht Amsterdam te informeren over alle feiten en omstandigheden die Uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover Opdrachtgever die kende of behoorde te kennen.

3.3 Een Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Leicht Amsterdam danwel zodra door Leicht Amsterdam een begin is gemaakt met Uitvoering. Wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst dan wel mondelinge toezeggingen binden Leicht Amsterdam slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door Leicht Amsterdam.

3.4 Alle Producten die niet genoemd zijn in de Overeenkomst vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

3.5 Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen gelden slechts als aanduiding, zonder dat Producten daaraan hoeven te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gelden niet als tekortkomingen en kunnen niet leiden tot reclames. De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen. Leicht Amsterdam biedt een Opdrachtgever die kiest voor natuurstenen-werkbladen, -achterwanden, -tafelbladen e.d. de mogelijkheid om de gewenste kleur c.q. partij bij de leverancier van het natuursteen te reserveren, welke reservering voor rekening en risico van Opdrachtgever is.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

4.1 Elk recht van intellectueel of industrieel eigendom op afbeeldingen, tekeningen, schetsen, modellen, berekeningen etc., bij aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekt, blijft te allen tijde bij Leicht Amsterdam berusten. Genoemde bescheiden mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leicht Amsterdam niet worden vermenigvuldigd, geheel of gedeeltelijk nagebootst, gekopieerd, geëxploiteerd, aan derden worden getoond, bekendgemaakt en/of ter hand gesteld, op straffe van volledige schadevergoeding door Opdrachtgever. Op verzoek van Leicht Amsterdam dienen de genoemde bescheiden onmiddellijk aan Leicht Amsterdam te worden geretourneerd.

4.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op c.q. in door Leicht Amsterdam geleverde of ter beschikking gestelde Producten te verwijderen en/of te wijzigen, op straffe van volledige schadevergoeding door Opdrachtgever.

4.3 De kosten van tekeningen, bestekken en andere bescheiden, worden niet in rekening gebracht, indien met Leicht Amsterdam een Overeenkomst wordt gesloten waarop de in lid 1 bedoelde bescheiden betrekking hebben. In de overige gevallen kunnen zij wel in rekening worden gebracht. Indien in dit laatste geval sprake is van een Particulier, zullen de kosten alleen dan in rekening worden gebracht indien Leicht Amsterdam de Particulier bij diens verzoek tot het uitbrengen van een offerte schriftelijk, waaronder is begrepen via de elektronische weg, heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en de hoogte ervan.

Artikel 5 - Uitvoering

5.1 De met Leicht Amsterdam overeengekomen termijn van Uitvoering van de Overeenkomst is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende (werk-)omstandigheden en tijdige levering door derden van de voor de nakoming van de Overeenkomst door Leicht Amsterdam benodigde zaken. Indien geen Uitvoeringstermijn is overeengekomen, geldt een redelijke Uitvoeringstermijn te rekenen vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. De door Leicht Amsterdam opgegeven termijn van Uitvoering van de Overeenkomst c.q. de redelijke Uitvoeringstermijn is niet fataal en slechts indicatief.

5.2 Leicht Amsterdam zal de termijn van Uitvoering c.q. de redelijke Uitvoeringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Indien een termijn wordt overschreden of de verwachting daartoe bestaat, zal Leicht Amsterdam voor zover redelijkerwijze mogelijk aan Opdrachtgever de oorzaak van de overschrijding en de te verwachten nieuwe termijn voor levering opgeven. Het enkele verstrijken van de termijn van Uitvoering c.q. de redelijke Uitvoeringstermijn levert geen verzuim op en maakt Leicht Amsterdam niet schadeplichtig.

5.3 Opdrachtgever dient Leicht Amsterdam in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren, hetgeen inhoudt dat Opdrachtgever er in ieder geval voor zorg draagt dat de plaats van Uitvoering alsmede de toegang hiertoe bereikbaar is, de aldaar aanwezige condities toereikend zijn en Leicht Amsterdam kan beschikken over de benodigde faciliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aansluitmogelijkheden voor de benodigde energie.

5.4 Indien de voor Uitvoering benodigde gegevens door Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan Leicht Amsterdam zijn verstrekt dan wel Opdrachtgever er niet voor zorg draagt dat voldaan is aan het bepaalde in artikel 5.3, heeft Leicht Amsterdam het recht de Uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 Indien en voor zover een deugdelijke Uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Leicht Amsterdam het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

5.6 Leicht Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Leicht Amsterdam is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leicht Amsterdam kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en schade aan zaken, materialen, gereedschappen en machines die Leicht Amsterdam gedurende de Uitvoering van de Overeenkomst bij Opdrachtgever aanwezig heeft.

5.7 Leicht Amsterdam heeft het recht in gedeelten uit te voeren en is gerechtigd deze deelprestaties afzonderlijk te factureren. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Leicht Amsterdam gerechtigd de Uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.8 Ieder die zich ophoudt op de terreinen van Leicht Amsterdam, in de directe nabijheid van materieel e.d. van Leicht Amsterdam of op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, bevindt zich daar, met al hetgeen hij bij zich heeft, voor eigen risico, en dient de van overheidswege en door Leicht Amsterdam gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt op te volgen. Opdrachtgever dient Leicht Amsterdam dienaangaande te vrijwaren jegens aanspraken van derden. Indien Leicht Amsterdam desalniettemin mocht worden aangesproken, is het bepaalde in artikel 10 [Aansprakelijkheid] van de Voorwaarden onverkort van toepassing en heeft Leicht Amsterdam voor het volledige door haar voldane bedrag, inclusief rente en kosten, recht van regres op Opdrachtgever.

5.9 Leicht Amsterdam is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen wordt voldaan. De zekerheid wordt gesteld op door Leicht Amsterdam te bepalen wijze. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van Leicht Amsterdam op de door Leicht Amsterdam bepaalde wijze zekerheid heeft gesteld, zijn alle vorderingen van Leicht Amsterdam op Opdrachtgever in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Artikel 6 – (Af-)levering en afroep

6.1 De (af-)levering van Producten, de bepalingen omtrent de kosten van (af-)levering en de overgang van het risico geschieden volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, waarop van toepassing zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms. Bij strijd tussen de Incoterms en de Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden.

6.2 Bij franco levering geschiedt vervoer van Producten voor rekening en risico van Leicht Amsterdam. In alle andere gevallen geschiedt vervoer voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.3 Het risico van verlies, waaronder begrepen diefstal, of beschadiging van Producten, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de Producten aan Opdrachtgever feitelijk worden (af-)geleverd dan wel, indien dit eerder is, in de macht van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

6.4 Opdrachtgever heeft het recht om, wanneer Leicht Amsterdam aankondigt de door Opdrachtgever bestelde Producten te zullen (af-)leveren, Leicht Amsterdam schriftelijk te verzoeken de betreffende Producten gedurende een periode van maximaal twee (2) weken, na de oorspronkelijke door Leicht Amsterdam aangekondigde (af-)leverdatum, kosteloos in de magazijnen van Leicht Amsterdam op te slaan. Na de periode van maximaal twee (2) weken worden de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn op de wijze zoals in de Overeenkomst vermeld. Heeft Opdrachtgever een verzoek als vermeld in de eerste volzin van dit artikellid gedaan, dan geschiedt de levering op afroep, met dien verstande dat in een zodanig geval door Leicht Amsterdam een (af-)levertijd wordt aangehouden van minimaal vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de nieuwe afroepdatum.

6.5 Indien Opdrachtgever de verrichte prestatie niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt c.q. afroept, zal Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is Leicht Amsterdam in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs, zoals bedoeld in artikel 8 [Prijzen en prijsverhogingen], te factureren. Leicht Amsterdam is dan, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende rechten en bevoegdheden, tevens gerechtigd de te leveren Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.6 Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6.5 en Opdrachtgever nadien, ondanks aan hem door Leicht Amsterdam gestelde redelijke termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk afneemt c.q. afroept, is Leicht Amsterdam van al haar verplichtingen bevrijd.

6.7 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van dertig (30)% van het totaalbedrag dat Opdrachtgever bij volledige uitvoering van de Overeenkomst had moeten betalen. Deze schadevergoeding is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche en is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. Indien Leicht Amsterdam de Producten reeds onherroepelijk heeft besteld bij haar leverancier(s), is Opdrachtgever in afwijking van het in de eerste volzin van dit artikellid bepaalde, gehouden honderd (100)% van het totaalbedrag te voldoen dat Opdrachtgever bij volledige uitvoering van de Overeenkomst had moeten betalen.

Artikel 7 – Reclames, keuring en garantie

Ter verduidelijking bij dit artikel: Wij verzoeken u, Opdrachtgever, vriendelijk om de keuken met de monteur samen op te leveren. U kunt hiervoor, tijdens de montagedagen, een afspraak maken. Wanneer u niet bij de oplevering aanwezig bent, vervalt voor u de mogelijkheid op het reclameren van (zichtbare) gebreken, tenzij zich de situatie van artikel 7.5 voordoet.

7.1 Bij leveringen anders dan voor de Projectbouw, dienen de Producten terstond bij de levering door of namens Opdrachtgever te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen en wel:

a. Bij levering af bedrijf: in het bedrijf van Leicht Amsterdam onmiddellijk voordat de Producten het bedrijf van Leicht Amsterdam verlaten, waarbij eventuele gebreken direct aan Leicht Amsterdam dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

b. Bij levering franco: onmiddellijk na aankomst van het vervoermiddel bij de leveringsplaats, waarbij eventuele gebreken op het meegeleverde document dienen te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

7.2 Reclames betreffende Producten die na levering in de zin van artikel 7.1 reeds op enige wijze zijn bewerkt c.q. verwerkt, worden niet geaccepteerd.

7.3 Bij leveringen in de Projectbouw dienen Producten bij de oplevering van de woning of het appartement te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen, waarbij eventuele gebreken direct aan Leicht Amsterdam dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

7.4 Bij Aanneming van werk dienen reclames plaats te vinden onmiddellijk na beëindiging van het betreffende onderdeel van het werk, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

7.5 Reclame met betrekking tot gebreken, welke bij normale keuring ten tijde van de levering in de zin van artikel 7.1. c.q. de oplevering in de zin van artikel 7.3 niet direct kunnen worden geconstateerd dan wel, in het geval van Aanneming van werk, bij normale keuring in de zin van artikel 7.4 niet direct kunnen worden geconstateerd, dient onmiddellijk te geschieden -doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen- na het moment waarop het gebrek is geconstateerd danwel, indien dit eerder is, redelijkerwijze geconstateerd had kunnen worden. Reclame dient schriftelijk en gemotiveerd te geschieden, zoveel mogelijk onderbouwd met bescheiden.

7.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is Leicht Amsterdam niet verplicht een retourzending van Opdrachtgever te accepteren. Indien retourzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leicht Amsterdam plaatsvindt, geschiedt zowel de verzending als de opslag na aankomst voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van retourgezonden Producten blijft berusten bij Opdrachtgever totdat Leicht Amsterdam schriftelijk de retourzending en de retourgezonden Producten heeft aanvaard, aan welke aanvaarding Leicht Amsterdam voorwaarden kan verbinden.

7.7 Indien tijdig en in overeenstemming met deze Voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Leicht Amsterdam genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, zal Leicht Amsterdam de keuze hebben hetzij het ontbrekende af te leveren zodanig dat de Producten alsnog geschikt zijn voor het beoogde gebruik, hetzij de niet-deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren, danwel een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de genoemde prestaties zal Leicht Amsterdam terzake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen Producten worden eigendom van Leicht Amsterdam.

7.8 Garantie op door een derde toegeleverde zaken kan nooit verder strekken dan de garantie die Leicht Amsterdam wordt verleend door die derde.

7.9 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling dan wel onjuist gebruik of onderhoud. Betreffende door Leicht Amsterdam uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie verleend. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en schadevergoeding uit. Iedere bestaande garantieverplichting vervalt eveneens indien Opdrachtgever reparaties e.d. laat uitvoeren door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leicht Amsterdam.

7.10 De door Leicht Amsterdam geboden garantie, conform het bepaalde in de voorgaande artikelleden, geldt uitsluitend indien en voor zover Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de met Leicht Amsterdam gesloten Overeenkomst nakomt.

7.11 Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van drie (3) maanden na ontvangst van de geleverde Producten. Indien Opdrachtgever een Particulier is vervalt iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel door verloop van één (1) jaar na ontvangst van de geleverde Producten.

Artikel 8 – Prijzen en prijsverhogingen

8.1 Alle door Leicht Amsterdam opgegeven prijzen zijn inclusief het op dat moment geldende percentage omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

8.2 A. Niet-Particulier
Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen optreden in de prijsbepalende factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot wijzigingen in lonen, arbeidsvoorwaarden en/of sociale bepalingen door onder meer overheid en/of vakorganisaties is Leicht Amsterdam gerechtigd deze wijzigingen aan Opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Leicht Amsterdam en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Leicht Amsterdam gerechtigd daarin vermelde prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

B.
 Particulier
Ingeval Opdrachtgever een Particulier is, geldt dat prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

8.3 Een bij Opdrachtgever geldende risicoregeling, zoals maar niet beperkt tot de risicoregeling conform de UAV, is jegens Leicht Amsterdam niet van toepassing en wordt door Leicht Amsterdam expliciet van de hand gewezen.

Artikel 9 - Betaling

9.1 Bij het sluiten van de Overeenkomst dient Opdrachtgever vijftien (15)% van het totaalbedrag te voldoen. Het restant van het totaalbedrag dient Opdrachtgever te voldoen op het in de Overeenkomst bepaalde moment. Het voorgaande geldt tenzij door Leicht Amsterdam uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Betaling dient te geschieden op de door Leicht Amsterdam aangegeven bankrekening. Verrekening of opschorting van betaling door Opdrachtgever of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

9.2 Indien betaling niet binnen de geldende betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum een rente van één (1)% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend wordt. Alle alsdan te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien (15)% van de openstaande vordering, met een minimum van EUR 400,-- (vierhonderd Euro). Indien sprake is van een Particulier worden de buitengerechtelijke kosten in afwijking van de vorige volzin als volgt berekend:
- 15% van de hoofdsom over de eerste EUR 2.500,--, met een minimum van EUR 40,--
- 10% van de hoofdsom over de volgende EUR 2.500,--
- 5% van de hoofdsom over de volgende EUR 5.000,--
- 1% van de hoofdsom over de volgende EUR 190.000,--
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom,
waarbij het maximum aan buitengerechtelijke kosten EUR 6.775,-- bedraagt.

9.3 Bovendien is Leicht Amsterdam bij niet, niet tijdige c.q. niet volledige betaling gerechtigd tot opschorting van verdere Uitvoering ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Onverminderd het overigens in de Voorwaarden bepaalde, is Leicht Amsterdam uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van -door Opdrachtgever aan te tonen- opzet of bewuste roekeloosheid van Leicht Amsterdam en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Leicht Amsterdam en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

10.2 Leicht Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor:
- indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade en/of schade ten gevolge van vertraging in de Uitvoering van de Overeenkomst en/of
- immateriële schade, die Opdrachtgever, of een derde, lijdt doordat Leicht Amsterdam of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de Uitvoering van de Overeenkomst.

10.3 Opdrachtgever is in ieder geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke vorm ook, die ontstaat nadat de door Leicht Amsterdam geleverde Producten zijn bewerkt en/of verwerkt.

10.4 Onverminderd het overigens in de Voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Leicht Amsterdam per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Leicht Amsterdam in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Leicht Amsterdam in ieder geval beperkt tot vijftig (50)% van het bedrag van de netto-prijs van dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, met een absoluut maximum van EUR 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend Euro).

10.5 In het geval Leicht Amsterdam optreedt als subcontractant van Opdrachtgever, is Leicht Amsterdam gerechtigd zich tevens te beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en haar opdrachtgevende partij.

10.6 Opdrachtgever dient Leicht Amsterdam te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen voortvloeiend uit de Uitvoering door Leicht Amsterdam. Indien Leicht Amsterdam desalniettemin aansprakelijk mocht worden gehouden, is het bepaalde in de vorige artikelleden onverkort van toepassing en heeft Leicht Amsterdam alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag terzake schadevergoeding en kosten recht van regres op Opdrachtgever.

10.7 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval door verloop van zes (6) maanden na Uitvoering van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever een Particulier is vervalt iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel door verloop van één (1) jaar na Uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 In het geval Leicht Amsterdam door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, dan wel Uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Leicht Amsterdam het recht voor de duur van de overmachtstoestand de Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportproblemen, brand en andere bedrijfsstoornissen waaronder tevens is begrepen onwerkbaar weer, in-, uit- en doorvoer verboden, niet/niet tijdige of gebrekkige uitvoering door derden (zoals een producent van Leicht Amsterdam die kampt met een tekort aan productiecapaciteit of onderdelen) en overige buiten de controle van Leicht Amsterdam liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen. Daarnaast zal Leicht Amsterdam zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid van zaken en/of personen, waarvan c.q. van wie zij zich bedient bij Uitvoering van de Overeenkomst.

11.3 Indien Leicht Amsterdam overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel de Uitvoering van de Overeenkomst opschort, is de opdrachtnemer verplicht op verzoek van Leicht Amsterdam de eventueel op grond van artikel 5.9 verlangde zekerheid te verlengen tot dertig (30) dagen na het verstrijken van de nieuwe Uitvoeringstermijn.

11.4 Indien Leicht Amsterdam de Uitvoering van de Overeenkomst opschort en de overmachttoestand zes (6) maanden heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.5 Leicht Amsterdam zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

11.6 In geval van overmacht van Leicht Amsterdam heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Indien en voor zover Leicht Amsterdam desalniettemin tot schadevergoeding mocht worden gehouden, is het bepaalde in artikel 10 [Aansprakelijkheid] van de Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

11.7 In de in artikel 11.1. bedoelde gevallen is Leicht Amsterdam gerechtigd betaling te verlangen van de prestaties, die bij de Uitvoering van de betreffende Overeenkomst reeds door Leicht Amsterdam zijn verricht voordat van de omstandigheid, die overmacht oplevert, is gebleken.

11.8 Leicht Amsterdam heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht oplevert, intreedt nadat Leicht Amsterdam tot Uitvoering van de Overeenkomst had dienen over te gaan.

Artikel 12 - Gehele of gedeeltelijke ontbinding

12.1 Leicht Amsterdam is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel - zulks ter vrije keuze van Leicht Amsterdam - de Uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

a. Opdrachtgever zijn faillissement, surséance van betaling of schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of verkrijgt, dan wel onder bewind of curatele wordt gesteld;
b. Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt danwel de Opdrachtgever-Particulier overlijdt;
c. op (een gedeelte van de) zaken van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, en dit beslag niet binnen een termijn van één (1) maand is opgeheven;
d. indien bij Leicht Amsterdam goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn financiële en/of overige verplichtingen jegens Leicht Amsterdam te voldoen.

12.2 Bovendien is Leicht Amsterdam bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling één of meer van zijn (betalings-) verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) nakomt.

12.3 De vordering die Leicht Amsterdam tengevolge van de ontbinding van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot schadevergoeding en kosten, is terstond en geheel opeisbaar.

12.4 Indien Leicht Amsterdam conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel Uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever op verzoek van Leicht Amsterdam verplicht de eventueel conform artikel 5.9 van deze Voorwaarden verlangde zekerheid te verlengen tot dertig (30) dagen na het verstrijken van de nieuwe Uitvoeringstermijn.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

13.1 Leicht Amsterdam blijft eigenaar van alle door Leicht Amsterdam geleverde zaken tot voldoening door Opdrachtgever van de tegenprestatie terzake de door Leicht Amsterdam krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens) ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten.

13.2 Opdrachtgever zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Leicht Amsterdam bewaren. Indien Opdrachtgever uit of mede uit de door Leicht Amsterdam aan hem geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, is het een zaak die Leicht Amsterdam voor zichzelf doet vormen en houdt Opdrachtgever die voor Leicht Amsterdam, terwijl Leicht Amsterdam steeds eigenaar blijft, totdat aan alle verplichtingen, zoals in dit artikel bedoeld, is voldaan.

13.3 Opdrachtgever is verplicht Leicht Amsterdam terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. Opdrachtgever heeft niet het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat aan alle verplichtingen zoals in dit artikel bedoeld is voldaan.

13.4 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Leicht Amsterdam gerechtigd de geleverde zaken bij Opdrachtgever of derden die de zaak voor Opdrachtgever houden, weg te halen of te doen weghalen. De opdrachtgever is verplicht hieraan alle medewerking te verlenen, op straffe van volledige schadevergoeding.

13.5 Leicht Amsterdam is gerechtigd zaken, documenten en gelden van Opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van Leicht Amsterdam op Opdrachtgever, uit welken hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan.

13.6 Alle zaken, documenten en gelden die Leicht Amsterdam, uit welken hoofde dan ook, onder zich heeft en/of zal verkrijgen strekken Leicht Amsterdam tot zekerheid voor de vorderingen die Leicht Amsterdam ten laste van Opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen.

13.7 Leicht Amsterdam is gerechtigd om voormeld zekerheids- en/of retentierecht uit te oefenen ook voor hetgeen Opdrachtgever nog aan Leicht Amsterdam verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande Overeenkomsten.

Artikel 14 – Specifieke bepalingen ten aanzien van Aanneming van werk

14.1 Bij Aanneming van werk is Opdrachtgever verplicht op het werk te zorgen voor een voldoende tegen brand en diefstal beveiligde opslagplaats, welke bereikbaar is met het door Leicht Amsterdam gekozen transportmiddel. De opslagplaats dient zodanig gelegen te zijn, dat de te verwerken materialen zonder bijzondere maatregelen van de opslagplaats kunnen worden overgebracht naar de plaats waar zij moeten worden verwerkt.

14.2 Tenzij Opdrachtgever een Particulier is, is deze verplicht bij Aanneming van werkt zorg te dragen voor de aanwezigheid van hulpmaterialen (zoals zand en water) en hulpgereedschappen (zoals kruiwagens, steigers en kranen) welke hulpgereedschappen geheel voor risico van Opdrachtgever blijven tijdens het gebruik door Leicht Amsterdam of haar (onder-) aannemer(s).

14.3 Bij Aanneming van werk biedt Opdrachtgever, tenzij deze een Particulier is, de mogelijkheid van verticaal transport van de materialen en de goederen.

14.4 Bij Aanneming van werk dient Opdrachtgever er voor zorg te dragen, dat de ruimten c.q. het terrein waar het werk verricht moet worden, geheel schoon en vrij van obstakels zijn en dat deze in een zodanige toestand verkeren, dat Leicht Amsterdam de aangenomen werkzaamheden kan verrichten zonder dat zij nog voorbereidende werkzaamheden in of aan die ruimten c.q. het terrein hoeft te verrichten.

14.5 Kosten die ontstaan doordat Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering en/of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden, behoudens in het geval van overmachtsituaties, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

14.6 Bij aanneming van het werk dient Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever een Particulier is, tijdig voor aanvang van de werkzaamheden er zorg voor te dragen dat alle bij of krachtens de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen worden genomen, ongeacht op wie de wettelijke plicht tot het nemen van de maatregelen mocht rusten. In geval Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Leicht Amsterdam, onverminderd haar recht op schadevergoeding, gerechtigd hetzij haar werkzaamheden op te schorten totdat de vereiste veiligheidsmaatregelen alsnog zijn getroffen, hetzij de vereiste maatregelen zelf op kosten van Opdrachtgever te treffen.

14.7 Bij Aanneming van werk is Leicht Amsterdam gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en de overeengekomen prijs of prijzen met inachtneming van de bij Leicht Amsterdam gebruikelijke tarieven aan te passen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Leicht Amsterdam, hetzij op verzoek of last van Opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe of gewijzigde (bouw-) voorschriften, boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle Overeenkomsten en alle nadere Overeenkomsten welke daaruit mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Leicht Amsterdam zullen, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 63857286. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden. Alle vorige leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vervallen.